วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

บริษัท ไซมาเคมี จำกัด มีนโยบายการขายสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และมีการบริหารจัดการสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งยังสนับสนุนข้อมูลเทคนิคการใช้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อ Ag-gro Application ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้าทุกๆ ท่านมั่นใจในสินค้าของเรา เปรียบเสมือน หมอไซมาจะคอยดูแลรักษาพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างผลกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์บริษัท :

“เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน"”

เพื่อให้กลุ่มบริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์  บริษัทจึงวางรากฐานของพันธกิจอันประกอบไปด้วย5 ด้านหลักได้แก่

 1. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต / เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 3. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 4. ขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ในแต่ละปี
 5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมสู่พนักงานในทุกระดับชั้น

ค่านิยมองค์กร :

 1. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Ethic)
  มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง รักษาคำมั่นสัญญา นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส
 2. มีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership & Teamwork)
  ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 3. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อย่างมุงมั่นต่อเนื่องและมีพลัง
 4. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
  มีความรับผิดชอบทุ่มเทต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
  ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผน ตืดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานและคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม : 95615 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์