หนอนกระทู้หอม หรือหนอนหลอดหอม หรือหนอนหนังเหนียว

รูปร่างลักษณะ : ตัวหนอนมีหลายสีสัน จุดสังเกตด้านข้างจะมีแถบสีขาวข้างละแถบพาดยาวจากส่วนอกถึงปลายสุดของลําตัว

วงจรชีวิต : ระยะไข่ 2-3 วัน, ระยะหนอน 14-17 วัน, ระยะดักแด้ 5-7 วัน และระยะตัวเต็มวัย 4-10 วัน

การทําลาย : ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะรวมอยู่กันเป็นกลุ่ม กัดกินผิวใบบริเวณส่วนต่างๆ ของพืช หนอนวัยที่ 3 สามารถกินได้ทุกส่วนของพืช จะทําความเสียหายอย่างรุนแร

การป้องกันกําจัด

ใช้สารกําจัดแมลง อินเทรน (indoxacarb 15% W/V SC) อัตรา 25-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 636382 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์