หนอนม้วนใบถั่ว

รูปร่างลักษณะ : หนอนมีสีเขียวอมเหลือง และมีลายเล็กจาง ผีเสื้อ มีสีเหลืองปนน้ำตาล ปีกคู่หน้ามีเส้นดํา

วงจรชีวิต : ระยะไข่ 5-6 วัน, ระยะหนอน 19-22 วัน, ระยะดักแด้ 6-10 วัน และระยะตัวเต็มวัย 5-10 วัน

การทําลาย : หนอนชักใยยึดใบติดกันแล้วกัดกินอยู่ภายใน บางครั้งด้านนอกยังเห็นรูที่หนอนเจาะกินจากด้านนอก
 

การป้องกันกําจัด : ใช้สารกําจัดแมลงดังนี้

profenofos 50% W/V EC อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

triazophos 40% W/V EC อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม : 636382 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์